Διαγωνισμός (αρ. 29/2016) για την παροχή υπηρεσιών Επιθεωρητή εργοταξίου

19/09/2016

Διαγωνισμός (αρ. 29/2016) για την παροχή υπηρεσιών Επιθεωρητή εργοταξίου για τα έργα της Ανάπλασης της Πλατείας Διοικητηρίου και της Αναδιαμόρφωσης δρόμων στην περιοχή του Μαρκιδείου Θεάτρου

1. Ο Δήμος Πάφου ζητεί προσφορές για την παροχή υπηρε-σιών Επιθεωρητή Εργοταξίου για τα έργα της Ανάπλασης της Πλατείας Διοικητηρίου και της Αναδιαμόρφωσης δρό-μων στην περιοχή του Μαρκιδείου Θεάτρου
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα του Διαγωνισμού από το Γραφείο Προσφορών του Δήμου, τηλ. 26822354 ή από την ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστη-ρίου της Δημοκρατίαςwww.eprocurement.gov.cy
3. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 12.00.

Newsletter Signup

* indicates required