ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ TEXNIKOY MHXANIKOY

05/10/2021

Η γραπτή εξέταση θα είναι διάρκειας τριών (3) ωρών, μη συμπεριλαμβανομένου του χρόνου για τις οδηγίες που θα δοθούν από τους οργανωτές και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

·        Nέα Ελληνικά –έκθεση ιδεών, κατανόηση κειμένου, γλωσσικές παρατηρήσεις (βαρύτητα 26%)

·        Ειδικό Θέμα (βαρύτητα 50%)

o   Επί του αντικειμένου

§  Έλεγχος προόδου και ποιότητας κατασκευαστικών εργασιών

§  Κανόνες καλής πρακτικής αναφορικά με την κατασκευή και επίβλεψη κατασκευαστικών έργων

§  Συμβόλαια κατασκευής έργων – διαχείριση  (βασικές πρόνοιες)

§  Βασικές έννοιες και αρχές επιμέτρησης ποσοτήτων

§  Οικοδομική (ορθός σχεδιασμός και κατασκευαστικές λεπτομέρειες κτηριακών και τεχνικών έργων)

§  Περί Ασφάλειας και Υγείας όσον αφορά τα κατασκευαστικά έργα/κινητά και ακίνητα εργοτάξια

o   Εφαρμογή της Νομοθεσίας:

§  Ο περί Δήμων Νόμος

§  Ο περί της Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος

§  Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος

§  Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμος

§  Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Δημοτικοί) Κανονισμοί (Κ.Δ.Π. 243/2012)

§  Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμος

·        Αγγλικά –έκθεση ιδεών, κατανόηση κειμένου, γλωσσικές παρατηρήσεις  (βαρύτητα 10%)

·        Εξέταση Ικανοτήτων – τρία τεστ με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αποτελούνται από αριθμητικό/λογικό συλλογισμό, αφαιρετικό συλλογισμό και λεκτική ικανότητα (βαρύτητα 14%)

 

 

 

 

 

Newsletter Signup

* indicates required