ΑΡ. Σ.Δ. 5/2017: ΠΩΛΗΣΗ ΚΟΜΜΕΝΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ

11/01/2017

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΥ  ΠΑΦΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ ' ΑΡ.  Σ.Δ.  5/2017: ΠΩΛΗΣΗ ΚΟΜΜΕΝΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ

 

Α΄ ΓΕΝΙΚΑ

 

1.              Ο Δήμος Πάφου ζητεί προσφορές για την  πώληση ξυλείας η οποία βρίσκεται συγκεντρωμένη στους χώρους του παλιού σφαγείου της Πάφου η οποία προέρχεται από το κλάδεμα και την εκρίζωση διαφόρων δέντρων.

 

2.              Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο, να απευθύνονται στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Προσφορών του Δήμου Πάφου και να τοποθετηθούν στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου (είσοδος Δημοτικού Μεγάρου, Πλατεία 28ης Οκτωβρίου) μέχρι τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 12.00 μ. Στον φάκελο να αναγράφεται η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΚΟΜΜΕΝΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ».

 

 

Β΄ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1.     Η πώληση θα περιλαμβάνει όλη την ποσότητα της ξυλείας για όλα τα είδη που βρίσκεται συγκεντρωμένη σε  συγκεκριμένο σημείο που θα υποδειχθεί από αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου.

 

2.     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το χώρο συγκέντρωσης της ξυλείας την Παρασκευή 20.01.2017 από τις 08.00πμ μέχρι τις 11.00πμ. για επιθεώρηση και εκτίμηση της ποσότητας και ποιότητας της ξυλείας. Αρμόδιος υπάλληλος θα βρίσκεται εκεί για να παρέχει επιπρόσθετες πληροφορίες.

 

3.       Ο Διαγωνισμός θα ανατεθεί στον προσφέροντα ο οποίος θα υποβάλει τη ψηλότερη σε αμοιβή προσφορά η οποία δεν θα είναι μικρότερη του ποσού των €1200 πλέον Φ.Π.Α. ο οποίος θα αναλάβει και όλα τα έξοδα φόρτωσης και απομάκρυνσης από το χώρο του Δημαρχείου.

 

4.       Όλες οι σχετικές άδειες που απαιτούνται για την αγορά και μεταφορά ξυλείας θα πρέπει να εξασφαλιστούν πριν την απομάκρυνση της ξυλείας, με ευθύνη του αγοραστή. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει την φόρτωση της ξυλείας εάν διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εξασφαλιστεί όλες οι εν λόγω άδειες.

 

5.       Ο επιτυχών προσφοροδότης θα κληθεί να υπογράψει Συμφωνητικό Έγγραφο καταβάλλοντας το ποσό των €200,00 ως εγγύηση  πιστής εκτέλεσης.

 

6.       Η όλη διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός μίας ημέρας από την υπογραφή της συμφωνίας σε ώρες εργασίας των υπηρεσιών του Δήμου και θα παρευρίσκεται αρμόδιος υπάλληλος για να επιβλέπει.

 

 

 

Γ΄ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες ή επεξηγήσεις σε σχέση με το αντικείμενο της προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 26822270.

 

 

 

11 Ιανουαρίου 2017

Newsletter Signup

* indicates required