ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΦΟΥ

10/08/2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΛΗΡΩΣΗ  ΘΕΣΕΩΝ  ΕΡΓΑΤΩΝ  ΣΤΟΝ  ΔΗΜΟ  ΠΑΦΟΥ

Ο Δήμος Πάφου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση 22 (είκοσι δύο) κενών ωρομίσθιων θέσεων προς κάλυψη μονίμων αναγκών του ως εξής:

  1. Δεκαοκτώ (18) θέσεων Εργάτη Γενικών Καθηκόντων (κλίμακα Ε5-6)
  2. Τέσσερεις (4) θέσεις Εργάτη Συλλογής Απορριμμάτων (κλίμακα Ε6-7).

Τα καθήκοντα, οι ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα, καθώς και οι όροι εργοδότησης, καθορίζονται στο Πλαίσιο Πλήρωσης των θέσεων και στους Όρους Απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση για κάθε θέση ξεχωριστά στο ειδικό έντυπο του Δήμου το οποίο μπορούν να προμηθευτούν, μαζί με το Πλαίσιο Πλήρωσης και τους Όρους Απασχόλησης, από το Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού ή/και το Κεντρικό Αρχείο (Δημοτικό Μέγαρο, Πλατείας 28ης Οκτωβρίου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή από την ιστοσελίδα του Δήμου Πάφου  www.pafos.org.cy

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οποιαδήποτε παρέμβαση προς τον Δήμαρχο ή /και άλλο μέλος της Επιτροπής Εργοδότησης Εργατών του Δήμου ή/και Μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου για εξασφάλιση εύνοιας υπέρ οποιουδήποτε υποψηφίου, είναι παράνομη και δημιουργεί αξιόποινες πράξεις.

Οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού ή στο Κεντρικό Αρχείο του Δήμου ή να παραληφθούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Δήμος Πάφου, T.Θ. 60032 – 8100 Πάφος, όχι αργότερα από την  8 Σεπτεμβρίου 2021και ώρα 12.00. Αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν εκπρόθεσμα ή δεν θα συμπληρωθούν στην ελληνική γλώσσα ή θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 26822363/26822362 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΕΝΤΥΠΑ:

  1. Πλαίσιο Πλήρωσης Θέσεων Ωρομίσθιου Προσωπικού στον Δήμο Πάφου
  2. Βασικοί Όροι Απασχόλησης Ωρομίσθιων Εργατών Γενικών Καθηκόντων
  3. Βασικοί Όροι Απασχόλησης Ωρομίσθιων Εργατών Συλλογής Απορριμμάτων
  4. Αίτηση για Διορισμό στη Θέση Εργάτη Γενικών Καθηκόντων
  5. Αίτηση για Διορισμό στη Θέση Εργάτη Συλλογής Απορριμμάτων 
 

10 Αυγούστου 2021

 

Newsletter Signup

* indicates required