Υποτροφίες από το Frederick University μέσω του Δήμου Πάφου

30/07/2021

Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για τη χορήγηση των εξής υποτροφιών για φοιτητές στο πρώτο έτος στο Πανεπιστήμιο Frederick τις οποίες προσφέρει το ίδρυμα σε δημότες της Πάφου:

  • Δύο υποτροφίες  για το 100% των διδάκτρων για απόφοιτο με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19-20/20
  • Τέσσερεις υποτροφίες για το 50% των διδάκτρων για αποφοίτους με γενικό βαθμό απολυτηρίου 18 – 18,99/20
  • Οκτώ μερικές  υποτροφίες  για αποφοίτους με γενικό βαθμό απολυτηρίου 17-17.99/20
  • Μία υποτροφία για το 20% των διδάκτρων και τρείς υποτροφίες για το 10% των διδάκτρων βάσει οικονομικών κριτηρίων
  • Ειδικές υποτροφίες για το 50% των διδάκτρων για όλα τα κορίτσια που θα εγγραφούν σε προγράμματα Μηχανικής και Τεχνολογίας στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου (προπτυχιακό επίπεδο).

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση των υποτροφιών, οι  οποίες  θα ισχύσουν για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, έχουν άτομα που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 

(1)  Είναι δημότες της πόλης της  Πάφου και διαμένουν μόνιμα στη δημαρχούμενη περιοχή της.

(2)  Κατέχουν την Κυπριακή Υπηκοότητα ή/και  είναι πολίτες κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με  

       την  προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια τριών χρόνων πριν από την έναρξη των σπουδών τους, διέμεναν στην  

       Κύπρο   για συνεχή περίοδο τουλάχιστον 30 μηνών.

(3)  Υποψήφιοι φοιτητές που δεν είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής  Ένωσης με

      την προϋπόθεση ότι: (α) Ο ένας εκ των δύο γονέων τους είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους- μέλους της

      Ε.Ε. που εργάζεται και διαμένει μόνιμα στην Πάφο: (β) Κατοικούν μόνιμα στην Πάφο και έχουν αποφοιτήσει   

      από Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης στην Κύπρο.

 

Όσον αφορά την υποτροφία που θα δοθεί με βάση εισοδηματικά κριτήρια, πρέπει το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα των γονέων τους  να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των €25.000 (να παρουσιαστεί η τελευταία φορολογική δήλωση).

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση, σε ειδικό έντυπο, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.pafos.org.cy), συνοδευόμενη από περιεκτικό βιογραφικό σημείωμα. Τα στοιχεία αυτά να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο στην ακόλουθη διεύθυνση, μέχρι την Πέμπτη 12 Αυγούστου 2021  και ώρα 2.00 μ.μ.

 

Δήμος Πάφου

Τ.Θ. 60032

8100 Πάφος

 

Στο φάκελο να αναγράφεται η ένδειξη "Αίτηση για υποτροφίες Δήμου Πάφου". Αιτήσεις οι οποίες θα παραληφθούν εκπρόθεσμα ή δεν θα πληρούν τις καθορισθείσες προϋποθέσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην αρμόδια για τα θέματα Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και Κοινωνικής Μέριμνας λειτουργό κ. Άντρη Χριστοδουλίδου - Τσαρτσάλη, τηλ. 26822854.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Newsletter Signup

* indicates required