ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ ΥΠ’ΑΡ. ΠΕΕ 9/2020 ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΟΔΑΠ

18/09/2020

Συμπληρωματικό Έγγραφο Αρ. 2 για το Διαγωνισμό  με αρ. ΠΕΕ 9/2020

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ ΥΠ’ΑΡ.  ΠΕΕ  9/2020 ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΟΔΑΠ

 

Ενημερώνεστε ότι λόγω της παράτασης διάρκειας ισχύος υποβολής των προσφορών μέχρι τις 28.9.2020  (Addendum 1), ο Δήμος Πάφου ως Αναθέτουσα Αρχή αποφάσισε να εκδώσει σε σχέση με τον πιο πάνω αναφερόμενο Διαγωνισμό, το παρόν συμπληρωματικό έγγραφο το οποίο εντάσσεται στα Έγγραφα Διαγωνισμού ως αναπόσπαστο μέρος.

Απαραίτητα με την υποβολή προσφοράς να υποβληθεί Εγγύηση Συμμετοχής ποσού ύψους €15.000 με διάρκεια ισχύος 1 μήνα μετά τη λήξη υποβολής των προσφορών, ήτοι την 28.9.2020.

 

 

 

 

Newsletter Signup

* indicates required