Πρόσκληση συμμετοχής σε διαβούλευση για τη διαμόρφωση Εγγράφων Διαγωνισμού με αντικείμενο την επικαιροποίηση φορολογικών μητρώων και τη

28/03/2019

Α΄ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  -  ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ

 

1.  Ο Δήμος Πάφου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοικτή διαβούλευση με αντικείμενο τη διαμόρφωση Εγγράφων Διαγωνισμού για την αγορά των εξής υπηρεσιών: (α) Επικαιροποίηση των φορολογικών μητρώων του Δήμου˙ και (β) Είσπραξη οφειλών προς τον Δήμο.

 

2.  Σε σχέση με την υπηρεσία (α), ο Δήμος θα παράσχει στον Ανάδοχο ολόκληρο το μητρώο των φυσικών προσώπων τα οποία θα παρουσιάζουν το όνομα του προσώπου, αριθμό ταυτοποίησης ως το μητρώο του Δήμου και, όπου υπάρχει, διεύθυνση και τηλέφωνο. Ο Ανάδοχος πρέπει σε πρώτο στάδιο να συγχωνεύσει και ομαδοποιήσει όλους τους λογαριασμούς φυσικών προσώπων που υπάρχουν στο μητρώο. Π.χ. εάν το φυσικό πρόσωπο Α.Χ. εμφανίζεται στο μητρώο με την πολιτική του ταυτότητα και εμφανίζεται ξανά με άλλο αριθμό ταυτοποίησης για άλλο λογαριασμό, ο Ανάδοχος πρέπει να ενημερώσει με την υποβολή σχετικού καταλόγου με αυτές τις περιπτώσεις, τον Δήμο για να προβεί σε ανάλογες διορθώσεις στο μητρώο. Στη συνέχεια, για όλες τις περιπτώσεις στις οποίες ο Δήμος δεν κατέχει αριθμό πολιτικής ταυτότητας (στην περίπτωση Κυπρίων υπηκόων) ή αριθμό Πιστοποιητικού Εγγραφής Αλλοδαπού (στην περίπτωση αλλοδαπών), πρέπει η εν λόγω πληροφόρηση να εξευρίσκεται. Πρόσθετα, πρέπει, όπου είναι εφικτό και δεν υπάρχει στο μητρώο του Δήμου, να παρέχονται διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας.

 

3.  Η αμοιβή για την υπηρεσία (α) αναμένεται να διαμορφωθεί ως εξής: Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει την αμοιβή του ως εφάπαξ ποσό. Στις περιπτώσεις για τις οποίες μετά από την έρευνα που θα διεξάγει ο Ανάδοχος θα διαφαίνεται ότι αριθμός φυσικών προσώπων αποδεδειγμένα δεν μπορούν να εξευρεθούν (π.χ. δεν είναι πλέον εν ζωή ή δεν διαμένουν πλέον στη Δημοκρατία), θα δίνεται πρόσθετο ποσό ανά περίπτωση ως αμοιβή επιτυχίας (success fee). Με τον ίδιο τρόπο εκεί όπου ο Ανάδοχος δεν θα είναι σε θέση να αιτιολογεί τη μη εξεύρεση των στοιχείων των φυσικών προσώπων για σκοπούς επικαιροποίησης, θα υπολογίζεται ποσό ανά περίπτωση ως ποσό αποτυχίας (failure fee), το οποίο και θα αφαιρείται από τη συνολική αμοιβή.

 

4. Σε σχέση με την υπηρεσία (β), ο Δήμος θα παράσχει στον Ανάδοχο καταλόγους με τις οφειλές τελών και φορολογιών (περιλαμβανομένων λογαριασμών υδροδότησης) με στόχο την ανάκτησή τους. Συγκεκριμένα, στον Ανάδοχο θα διατεθούν:

  • Κατάλογος όλων των ανείσπρακτων από την Αστυνομία ενταλμάτων τα οποία συμποσούνται σε περίπου €1.175.000 (περίπου 4.000 περιπτώσεις).
  • Κατάλογος ανείσπρακτων οφειλών τελών και φορολογιών που συμποσούνται σε περίπου €7.500.000 (περίπου 23.000 περιπτώσεις πριν από τη συγχώνευση — ομαδοποίηση).

 

Η αμοιβή για την υπηρεσία αυτή αναμένεται να υποβληθεί από τον Ανάδοχο υπό τη μορφή ποσοστού επί των εισπράξεων που θα πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος.

 

5.   Η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα νομικά πρόσωπα τα οποία διαθέτουν αποδεδειγμένη πείρα στην παροχή των υπό αναφοράν υπηρεσιών κατά το διάστημα 1.1.2014 – 31.3.2019.

 

6.   Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Αναπληρωτή  Δημοτικό Ταμία – Οικονομικό Διευθυντή κ. Κωνσταντίνο Χριστοφόρου τηλ. 26937515.

 

 

Newsletter Signup

* indicates required