Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αρ. 11/2018 για αγορά υπηρεσιών Συμβούλων για εξέταση Πολεοδομικών Αιτήσεων

06/11/2018

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αρ. 11/2018  για αγορά υπηρεσιών Συμβούλων

για εξέταση Πολεοδομικών Αιτήσεων

 

Α΄ ΓΕΝΙΚΑ

 

 1. Ο Δήμος Πάφου δέχεται αιτήσεις από φυσικά πρόσωπα για την παροχή υπηρεσιών εξέτασης πολεοδομικών αιτήσεων που αφορούν μικρού μεγέθους αναπτύξεις εντός της δημαρχούμενης περιοχής με έναρξη από την ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης και για εκτιμώμενη περίοδο έξι περίπου μηνών.

 

 1. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο, να απευθύνονται στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Προσφορών Δήμου Πάφου και να τοποθετηθούν στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου (είσοδος Δημοτικού Μεγάρου) μέχρι την Πέμπτη 8.11.2018 και ώρα 12.00. Στο φάκελο να αναγράφεται η φράση  «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αγορά υπηρεσιών Συμβούλων για εξέταση Πολεοδομικών Αιτήσεων».

 

 1. Ο Δήμος Πάφου διενεργεί διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει ποιότητας. Ο Δήμος Πάφου θα κατακυρώσει τον διαγωνισμό σε μέγιστο αριθμό τριών ενδιαφερομένων προσφοροδοτών οι οποίοι θα πληρούν τα κριτήρια-προϋποθέσεις του διαγωνισμού και θα συγκεντρώσουν την ψηλότερη βαθμολογία με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης (βλ. Παρ. Γ’ Αξιολόγηση Προσφορών).

 

 1. Αναθέτουσα Αρχή της Σύμβασης είναι ο Δήμος Πάφου και αρμόδιο πρόσωπο της Αναθέτουσας Αρχής (υπεύθυνος συντονιστής της Σύμβασης) είναι ο Δημοτικός Μηχανικός με τον οποίοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το αντικείμενο του διαγωνισμού (τηλ. 26822555).

 

Β΄ OΡΟΙ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Εκτιμώμενη αξία

 1. Ο προϋπολογισμός δαπάνης της Σύμβασης ανέρχεται σε δώδεκα χιλιάδες ευρώ (€12.000) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 

 1. Ο προϋπολογισμός της Σύμβασης αντιστοιχεί σε 100 υποθέσεις προς εξέταση (+/- 10%) ως εξής:

 

(α) 10 αιτήσεις για Πολεοδομικές Άδειες για κατοικίες (μέχρι τετρακατοικία)

 

(β) 50 αιτήσεις για Πολεοδομικές Άδειες για προσθήκες/ μετατροπές σε υφιστάμενη ανάπτυξη

 

(γ) 30 αιτήσεις για Πολεοδομικές Άδειες για αλλαγή χρήσης υποστατικού

 

(δ) 10 αιτήσεις για Πολεοδομικές Άδειες για διαχωρισμούς

 

 1. Η Σύμβαση χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι ο Δήμος Πάφου.

Αντικείμενο

 1. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι παροχή υπηρεσιών εξέτασης αιτήσεων για χορήγηση Πολεοδομικών Αδειών που αφορούν αναπτύξεις εντός της δημαρχούμενης περιοχής στο πλαίσιο του προγράμματος εργασιών του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάφου.

 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία και δύνανται να εργαστούν σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών νομοθεσιών.

 

 1. Kατά το διάστημα υλοποίησης της σύμβασης, ο κάθε παροχέας αναμένεται να διεξάγει συναντήσεις με μελετητές ή/και αιτητές, να συνεργάζεται με το προσωπικό του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και να παρευρίσκεται όταν απαιτείται σε συνεδριάσεις αρμόδιων Επιτροπών του Δήμου ή/και του Δημοτικού Συμβουλίου. Επιπλέον, θα διατηρεί ημερολόγιο υποθέσεων στο οποίο να φαίνονται οι ημερομηνίες ανάθεσης, οι ημερομηνίες ενδιάμεσης υποβολής, η ημερομηνία τελικής υποβολής και η ημερομηνία ολοκλήρωσης της κάθε υπόθεσης/φακέλου και θα υποβάλλονται στο Δημοτικό Μηχανικό κάθε μήνα ή όποτε ζητηθεί από αυτόν. Για σκοπούς διεκπεραίωσης της εργασίας και όπου απαιτείται θα χρησιμοποιεί το σχεδιαστικό πρόγραμμα Autocad ή άλλο παρόμοιο σχεδιαστικό πρόγραμμα καθώς και τα λογισμικά προγράμματα Word και Excel.

Παρακολούθηση και έλεγχος εκτέλεσης της Σύμβασης

 1. Ο υπεύθυνος συντονιστής (Δημοτικός Μηχανικός) θα εποπτεύει την ποιότητα και την ποσότητα των εργασιών που εκτελούνται μέσω του ημερολογίου υποθέσεων. Ο τρόπος παροχής των υπηρεσιών του παροχέα δεν υπόκειται στην εποπτεία του Δήμου και/η σε οποιαδήποτε ιεραρχική εποπτεία, αλλά για την αποτελεσματική εκτέλεσή της παροχής των υπηρεσιών του και χωρίς να υπάγεται ιεραρχικά σε οποιοδήποτε δημοτικό υπάλληλο υποχρεούται και δεσμεύεται:

(α) να παρέχει τις υπηρεσίες του επιμελώς, αποδοτικά, με πλήρη συνείδηση των υποχρεώσεων του και σύμφωνα με την

εκάστοτε σε ισχύ δεοντολογία και πρακτική του επαγγέλματος

(β) να διεκπεραιώνει τις εργασίες που ανατίθενται εντός εύλογων χρονικών πλαισίων

(γ) να μη μεταφέρει έγγραφα, φακέλους του Δήμου εκτός των κτηρίων του Δήμου

(δ) να μην πληροφορεί/γνωστοποιεί, κοινοποιεί, μεταδίδει και/ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαδίδει ή παραδίδει έμμεσα ή

άμεσα οποτεδήποτε προς οποιονδήποτε πρόσωπο (εξαιρούνται πρόσωπα δεόντων εξουσιοδοτημένα από το Δήμο) οποιαδήποτε πληροφορία και/ή στοιχεία και/ή υλικά και/ή έγγραφα και/ή σχέδια και γενικά οτιδήποτε έρχεται σε γνώση του και/ή ετοιμάζεται και/ή χρησιμοποιείται από αυτόν συνεπεία της παροχής των υπηρεσιών του.

(ε) οι πάσης φύσεως εργασίες που διεξάγονται από αυτόν κατά το διάστημα εκτέλεσης της Σύμβασης θα ανήκουν καθ θα είναι περιουσία και/ή ιδιοκτησία και/ή πνευματική ιδιοκτησία του Δήμου και δύναται να τροποποιηθούν/αξιοποιηθούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο επιθυμεί ο Δήμος.

(στ) να μην ενεργεί κατά παράβαση των δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησίας του Δήμου και/ή ιδιωτών μελετητών και/ή  εργολάβων και/ή οποιωνδήποτε άλλων προσώπων εμπλεκομένων στις υπό εξέταση αρχιτεκτονικές ή άλλες μελέτες και ότι θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Δήμου και/ή των εν λόγω προσώπων στην καταβολή οποιωνδήποτε αποζημιώσεων και/η άλλων θεραπειών για τυχόν παράβαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τους. Απαγορεύεται η τήρηση αντιγράφων εγγράφων, σχεδίων ή άλλων πληροφοριών σε σχέση με υποθέσεις που θα μελετά.

 

 1. Η Σύμβαση παροχής υπηρεσιών δε δημιουργεί οποιαδήποτε υπαλληλική και/ή δημοσιοϋπαλληλική σχέση μεταξύ του Δήμου και του παροχέα υπηρεσιών. 

Τόπος εκτέλεσης

 1. Η παροχή υπηρεσιών από τους Συμβούλους θα γίνεται κυρίως στον ιδιωτικό χώρο του παροχέα και εάν και εφόσον χρειάζεται στα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάφου ή/και οποιοδήποτε άλλο κτήριο στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου.

 

 1. Ο Σύμβουλος έχει υποχρέωση να φέρει το δικό του φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή καθώς και κινητό τηλέφωνο. Στον Σύμβουλο θα παρέχονται αναλώσιμα υλικά (γραφική ύλη κ.α.) καθώς και δυνατότητα χρήσης εξοπλισμού γραφείου (φωτοτυπικών μηχανών, εκτυπωτών κ.α.).

 

Έναρξη και Διάρκεια εκτέλεσης

 1. Η ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης θα οριστεί με οδηγία που θα εκδοθεί από τον υπεύθυνο συντονιστή του έργου (Δημοτικό Μηχανικό).

 

 1. Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης για κάθε Σύμβουλο θα είναι διάρκειας 6 περίπου μηνών.

 

 

 1. Η παροχή υπηρεσιών από μέρους του Συμβούλου θα γίνεται τόσο εντός ωρών που συμπίπτουν με το ωράριο απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου και άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών όσο και εκτός.

 

 1. Ο Σύμβουλος θα πρέπει να είναι διαθέσιμος καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης και θα έχει την ευθύνη για την έγκαιρη και συνολική υλοποίησή του.  Όταν και εφόσον ζητηθεί θα πρέπει να είναι σε θέση να παράσχει πληροφόρηση σε σχέση με την πρόοδο των εργασιών που εκτελεί.

 

Αμοιβή του παροχέα

 1. Η αμοιβή του παροχέα ορίζεται ανά τύπο αίτησης/ανάπτυξης ως εξής:

Α. Κατοικία  (Μέχρι τετρακατοικία σε οποιαδήποτε διάταξη)

 

Εμβαδό από (τ.μ)

Εμβαδό μέχρι (τ.μ)

Τιμή Μονάδας (€)

Μέγεθος κλειστού χώρου

Μέχρι 250

120

Μέγεθος κλειστού χώρου

251

500

150

Μέγεθος κλειστού χώρου

Μεγαλύτερο από 500

200

 

Β. Αλλαγή χρήσης υποστατικού από οποιαδήποτε χρήση σε οποιαδήποτε χρήση συμπεριλαμβανομένου προσθήκες/μετατροπές

 

Εμβαδό από (τ.μ)

Εμβαδό μέχρι (τ.μ)

Τιμή Μονάδας (€)

Μέγεθος κλειστού χώρου

Μέχρι 200

150

Μέγεθος κλειστού χώρου

201

500

200

Μέγεθος κλειστού χώρου

501

2000

250

Μέγεθος κλειστού χώρου

Μεγαλύτερο από 2000

300

 

Γ. Προσθήκες / μετατροπές σε υφιστάμενη ανάπτυξη

 

Εμβαδό από (τ.μ)

Εμβαδό μέχρι (τ.μ)

Τιμή Μονάδας (€)

Μέγεθος κλειστού χώρου

Μέχρι 100

100

Μέγεθος κλειστού χώρου

101

200

150

Μέγεθος κλειστού χώρου

201

500

200

Μέγεθος κλειστού χώρου

Μεγαλύτερο από 500

250

 

 

Δ. Κάθετοι διαχωρισμοί

 

Εμβαδό από (τ.μ)

Εμβαδό μέχρι (τ.μ)

Τιμή Μονάδας (€)

Μέγεθος κλειστού χώρου

Μέχρι 200

100

Μέγεθος κλειστού χώρου

201

500

150

Μέγεθος κλειστού χώρου

Μεγαλύτερο από 500

200

 

Ε. Διαχωρισμός γης σε οικόπεδα

 

Τιμή Μονάδας (€)

Mέχρι 10 οικόπεδα

180

11 μέχρι 30 οικόπεδα

240

31 μέχρι 100 οικόπεδα

300

 

Σημειώσεις

 • Σε περίπτωση που αίτηση δεν εμπίπτει σε κάποια από τις πιο πάνω κατηγορίες, η κατηγορία θα καθορίζεται, για σκοπούς τιμολόγησης, από τον Δημοτικό Μηχανικό.
 • Τα πιο πάνω ισχύουν για κάθε αίτηση.
 • Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας το υπόγειο, υπόστεγο και μεσοπάτωμα μετρούν ως όροφος και ως εμβαδόν.
 • Σε περίπτωση αίτησης που συνδυάζει περισσότερες από μία από τις πιο πάνω κατηγορίες, η τιμολόγηση θα γίνεται με βάση αυτή που έχει το υψηλότερο κόστος και δεν θα γίνεται συνδυασμός του κόστους των κατηγοριών.

 

Τρόπος Πληρωμής

 1. Οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ μηνιαίως πλέον Φ.Π.Α. (όπου εφαρμόζεται) για όλες τις συμπληρωμένες υποθέσεις για τις οποίες θα υπάρχει γραπτή πιστοποίηση ολοκλήρωσης από τον συντονιστή της Σύμβασης (Δημοτικό Μηχανικό) μέσω του ημερολογίου υποθέσεων και με την προϋπόθεση της προσκόμισης τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

 

 1. Στην αμοιβή θα περιλαμβάνονται κα τα παντός είδους έξοδα και δαπάνες του παροχέα σε σχέση με την εκτέλεση της Σύμβασης.

 

 1. Η αναπροσαρμογή αμοιβών για κάθε είδος παρεχόμενων υπηρεσιών απαγορεύεται.

 

Τερματισμός της Σύμβασης

 1. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη συνεργασία με τους παροχείς σε οποιονδήποτε στάδιο υλοποίησης της Σύμβασης και για οποιονδήποτε λόγο κρίνει σκόπιμο με γραπτή προειδοποίηση 10 ημερών.

 

 1. Με τον τερματισμό της Σύμβασης καμιά πληρωμή δεν οφείλεται στον Ανάδοχο, εκτός για υπηρεσίες που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά και ολοκληρώθηκαν πριν από την ημερομηνία τερματισμού της Σύμβασης.

 

Απαιτήσεις – Προσόντα παροχέα

 1. Ο κάθε ενδιαφερόμενος προσφοροδότης θα πρέπει να κατέχει τα πιο κάτω ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα:

 

 1. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν  στην Πολιτική Μηχανική ή Αρχιτεκτονική και να είναι εγγε-

γραμμένος στον αντίστοιχο κλάδο μηχανικής σύμφωνα με την περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νομοθεσία ή σε αντίστοιχο μητρώο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ή

 

1.2. Δίπλωμα αναγνωρισμένης ανώτερης σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Πολιτική Μηχανική

       ή Αρχιτεκτονική

 

Η κατοχή των ακαδημαϊκών προσόντων της παρ. 21.1.1 και 21.1.2. θα πρέπει να γίνει με την υποβολή αντιγράφου του τίτλου σπουδών και της αναλυτικής βαθμολογίας.

 

 1. Οκταετή πείρα στην αρχιτεκτονική/πολιτική μηχανική σε σχέση  με το 21.1.1. μετά την εγγραφή του στο ΕΤΕΚ ή στο αντίστοιχο μητρώο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δωδεκαετή πείρα στην αρχιτεκτονική/πολιτική μηχανική σε σχέση με το 21.1.2.

Η εμπειρία του προσφέροντα θα πρέπει να τεκμηριωθεί με βεβαιώσεις εργοδοτών στην οποία να περιλαμβάνεται η περίοδος και τα καθήκοντα από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

 1. Πενταετή πείρα σε σχέση  με το 21.1.1. και οκταετή πείρα σε σχέση με το 21.1.2. στην εξέταση αιτήσεων Πολεοδομικών Αδειών.

Η εμπειρία του προσφέροντα θα πρέπει να τεκμηριωθεί με βεβαιώσεις αρμόδιας αρχής/δημόσιας υπηρεσίας στην οποία να περιλαμβάνεται η περίοδος και τα καθήκοντα από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

 1. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Η διαπίστωση της κατοχής του εν λόγω προσόντος θα γίνει σύμφωνα με τα αποδεκτά τεκμήρια της Δημόσιας Υπηρεσίας.

 

 1. Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου

Η διαπίστωση της κατοχής του εν λόγω προσόντος θα γίνει μόνο για τους επιτυχόντες προσφοροδότες με την προσκόμιση του εν

λόγω Πιστοποιητικού μετά την ανάθεση της Σύμβασης.

 

Ειδικές υποχρεώσεις του Παροχέα

 1. Ο παροχέας θα χειρίζεται όλα τα έγγραφα και πληροφορίες που λαμβάνει σε σχέση με τη Σύμβαση ως προσωπικά και απόρρητα και, εκτός στο μέτρο που δυνατόν να είναι απαραίτητο για σκοπούς εκτέλεση αυτής, δεν θα δημοσιεύει ή αποκαλύπτει οποιαδήποτε στοιχεία της Σύμβασης χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής ή του εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής υπεύθυνου συντονιστή. Σε περίπτωση έγερσης τυχόν διαφορών ως προς την αναγκαιότητα οποιασδήποτε δημοσίευσης ή αποκάλυψης για σκοπούς της Σύμβασης, η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής θα είναι τελεσίδικη.

 

 1. Οι επιτυχόντες προσφοροδότες θα πρέπει να εγγραφούν στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως αυτοεργοδοτούμενοι, στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων για την δραστηριότητα που εξασκούν και στην Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας εάν και εφόσον εφαρμόζεται.

 

 1. Σε περίπτωση που οι επιτυχόντες προσφοροδότες είναι ευρωπαίοι πολίτες ή μέλη οικογένειας ευρωπαίου πολίτη θα πρέπει να παρουσιάσουν βεβαίωση εγγραφής /δελτίο διαμονής από την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.

 

Τρόπος σύνταξης και περιεχόμενα Προσφοράς

 1. Οι προσφορές θα πρέπει να συνταχθούν και να υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα.

 

 1. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τις πρόνοιες της παρ. Α΄2

 

 1. Κάθε προσφορά θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται τα πιο κάτω έγγραφα:

 

(α) ιδιόχειρη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος

(β) αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

(γ) πιστοποιητικά/βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρ. Β’21.1-4.

 

 1. Προσφορές οι οποίες θα υποβληθούν εκπρόθεσμα, δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή δεν θα πληρούν όλους τους όρους που καθορίζονται στο παρόν έγγραφο, θα απορριφθούν.

 

 

Ανάθεση Σύμβασης -Υπογραφή Συμφωνίας

 

 1. Οι προσφοροδότες που θα επιλεγούν θα κληθούν να υπογράψουν σχετικό συμφωνητικό έγγραφο.

 

 1. Η υπογραφή του συμβολαίου καθώς και η προσκόμιση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στις παρ. Β’ 21.5 (Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου και στην παρ. Β’23-24 θα πρέπει να γίνει εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα ειδοποιηθούν γραπτώς από το Δήμο και πριν από την έναρξη της παροχής των υπηρεσιών τους.

 

 

 

 

Γ΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 1. Η αξιολόγηση των προσφορών που θα κριθούν αποδεκτές ότι πληρούν τους όρους του διαγωνισμού θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει ποιότητας στη βάση των εξής κριτηρίων:

 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης

 

Μονάδες

(0-100)

 

 

Επικοινωνία

 

Η αξιολόγηση του εν λόγω κριτηρίου θα γίνει κατά τη διάρκεια διεξαγωγής συνέντευξης από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης

 

 

0-15

Mεταπτυχιακό δίπλωμα στον κλάδο της Πολιτικής Μηχανικής ή Αρχιτεκτονικής ή σε συναφή κλάδο.

 

Η αξιολόγηση του εν λόγω κριτηρίου θα γίνει με την προσκόμιση αντίγραφου τίτλου σπουδών και αναλυτικής βαθμολογίας

5

 

Επιπλέον πείρα σχετική με το αντικείμενο της σύμβασης (εξέταση πολεοδομικών αιτήσεων) σε δημόσιο οργανισμό

Βαθμολογείται με 5 μονάδες κάθε επιπλέον συμπληρωμένο έτος πείρας.

 

Η αξιολόγηση του εν λόγω κριτηρίου θα γίνει  με την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων (βεβαίωση πείρας εργοδότη και Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων)

 

 

 

0-70

 

Γνώση λογισμικών προγραμμάτων (Autocad, Word, Excel)

Η αξιολόγηση του εν λόγω κριτηρίου θα γίνει κατά τη διάρκεια επιτόπιου πρακτικού ελέγχου

 

 

0-10

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 

 

0-100

 

 

 1. Η βαθμολόγηση των κριτηρίων ανέρχεται συνολικά στις 100 μονάδες.

 

 1. Η βαθμολογία σε κάθε επί μέρους κριτήριο για τον κάθε προσφοροδότη του οποίου η προσφορά έχει κριθεί ως αποδεκτή προκύπτει από τον μέσο όρο βαθμολόγησης των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

 

 1. Το άθροισμα της βαθμολόγησης όλων των επί μέρους κριτηρίων (συνολική βαθμολογία) για τον κάθε ένα προσφοροδότη αποτελεί τον τελικό βαθμό της αξιολόγησης.

 

 1. Θα καταρτιστεί πίνακας στον οποίο θα περιλαμβάνονται όλοι οι προσφοροδότες των οποίων η προσφορά κρίθηκε ως αποδεκτή και αξιολογήθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στην παρ. Γ’1.

 

 1. Η ανάθεση του διαγωνισμού θα γίνει στους προσφοροδότες που θα συγκεντρώσουν τον υψηλότερο τελικό βαθμό αξιολόγησης (συνολική βαθμολογία) με μέγιστο αριθμό τα τρία άτομα. Σε περίπτωση ισοψηφίας θα λαμβάνεται υπόψη επιπλέον πείρα σε δημόσιο οργανισμό.

 

 1. Ο πίνακας θα έχει ισχύ έξι μηνών. Κατά το διάστημα αυτό και σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η σύμβαση με οποιονδήποτε/οποιουσδήποτε από τους επιτυχόντες προσφοροδότες, ο Δήμος θα διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης της προσφοράς σε άλλο προσφοροδότη διατηρώντας ως σειρά προτεραιότητας/επιλογής τον προσφοροδότη με τον υψηλότερο τελικό βαθμό αξιολόγησης. 

 

 

Newsletter Signup

* indicates required