ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

01/11/2018

Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει τα ακόλουθα :

 

1.  Όλοι οι κάτοχοι επαγγελματικών υποστατικών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), οι οποίοι ασκούν επιχείρηση, επιτήδευμα, εμπόριο, βιομηχανία, επάγγελμα ή εργασία στην περιοχή του Δήμου Πάφου, πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην αρμόδια Αρχή, δηλαδή τον Δήμο Πάφου, για την εξασφάλιση άδειας λειτουργίας επαγγελματικού υποστατικού (άρθρα 103 και 103Α του περί Δήμων Νόμου).

     Η αίτηση για την έκδοση άδειας λειτουργίας επαγγελματικού υποστατικού πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από πιστοποιητικό τελικής έγκρισης του επαγγελματικού υποστατικού ή τίτλο ιδιοκτησίας όπου να αναγράφεται το υποστατικό και συμφωνία μίσθωσης ή άδεια χρήσης του υποστατικού, σε περίπτωση που ο αιτητής δεν είναι ο ιδιοκτήτης.

     Σε περίπτωση που ο αιτητής είναι εταιρεία, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα πιστοποιητικά σύστασης διευθυντών, γραμματέα, έδρας της εταιρείας και να αναφέρονται σ’ αυτή οι σκοποί, το είδος, ο αριθμός υπαλλήλων και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

 

2. Όλοι οι κάτοχοι επαγγελματικών υποστατικών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), τα οποία χρησιμοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Πάφου : (α) για θεατρική, κινηματογραφική, μουσική παράσταση, πολιτική, κοινωνική, ψυχαγωγική, αθλητική δραστηριότητα, οποιοδήποτε θέαμα για το κοινό˙ (β) μουσικοχορευτικά κέντρα, δισκοθήκες, καμπαρέ, μπυραρίες, μπαρ ή άλλο ψυχαγωγικό σκοπό εμβαδού πέραν των 50 τ.μ.˙ (γ) εστιατόρια, ταβέρνες, σνακ μπαρ, καφετέριες, πιτσαρίες πέραν των 50 τ.μ.˙ (δ) λούνα παρκ, σφαιριστήρια ή άλλοι χώροι αναψυχής όπου διατηρούνται ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρέπει να υποβάλουν αίτηση στον Δήμο Πάφου για την εξασφάλιση άδειας για τη χρήση οικοδομής για ορισμένους σκοπούς (άρθρο 112 του περί Δήμων Νόμου). Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από τα ακόλουθα: (α) Πιστοποιητικό τελικής έγκρισης˙ (β) Πιστοποιητικό καταλληλότητας εκδιδόμενο από τον Δήμο Πάφου. Για την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού, απαιτείται η εξασφάλιση πιστοποιητικού καταλληλότητας από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, πιστοποιητικού από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και Υγειονομικού Πιστοποιητικού από την αρμόδια Αρχή˙ (γ) Συμφωνία μίσθωσης ή άδειας χρήσης του υποστατικού, σε περίπτωση που ο αιτητής δεν είναι ο ιδιοκτήτης.

     Σε περίπτωση που ο αιτητής είναι εταιρεία, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα πιστοποιητικά σύστασης, διευθυντών, γραμματέα και έδρας της εταιρείας.

 

3.  Οι αιτήσεις για την έκδοση άδειας λειτουργίας επαγγελματικού υποστατικού πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου και ώρα 13.00, στο Τμήμα Οικονομικών του Δήμου (οδός Μιχαήλ Κυπριανού αρ. 2, 1ος όροφος). Οι αιτήσεις για την έκδοση άδειας χρήσεως οικοδομής για ορισμένους σκοπούς πρέπει να υποβληθούν μέχρι την ίδια ημερομηνία και ώρα στο Αρχείο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών (Λεωφόρος Ελλάδος αρ. 15). Τα έντυπα αίτησης διατίθενται από το Τμήμα Οικονομικών, το Αρχείο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και το Κέντρο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Δημοτών (Δημοτικό Μέγαρο), ενώ είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου www.pafos.org.cy

     

4.  Οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία, τα οποία να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα.

 

5. Τονίζεται ότι σε περίπτωση παράλειψης υποβολής αίτησης ή απόρριψης της αίτησης, ο Δήμος Πάφου θα λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα δικαστικά μέτρα, περιλαμβανομένης της έκδοσης διατάγματος για την αναστολή λειτουργίας μη αδειοδοτημένου υποστατικού.

 

6. Για πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον κ. Θεοδόση Γεωργούδη, Τμήμα Οικονομικών, στο τηλ. 26822562.

 

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 

 

 

 

Newsletter Signup

* indicates required