Αγορά υπηρεσιών οικοδόμου για καθορισμένο χρονικό διάστημα

27/07/2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5Α/2018

Αγορά υπηρεσιών οικοδόμου για καθορισμένο χρονικό διάστημα

 

 

Α΄ ΓΕΝΙΚΑ

 

 1. Ο Δήμος Πάφου ζητεί προσφορές για την παροχή υπηρεσιών ενός οικοδόμου για καθορισμένο χρονικό διάστημα με αντικείμενο τον εξωραϊσμό Τ/Κ ιδιοκτησίας υποστατικών με άμεση έναρξη από την ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης και για εκτιμώμενη περίοδο τριών μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ακόμη 3 μήνες.

 

 1. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο, να απευθύνονται στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Προσφορών Δήμου Πάφου και να τοποθετηθούν στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου (είσοδος Δημοτικού Μεγάρου) μέχρι την Τετάρτη 1.8.2018  και ώρα 12.00. Στο φάκελο να αναγράφεται η φράση  “Διαγωνισμός για υπηρεσίες οικοδόμου ”.

 

 1. Ο Δήμος Πάφου θα κατακυρώσει τον διαγωνισμό στους δύο ενδιαφερόμενους προσφοροδότες οι οποίοι θα πληρούν τους όρους του διαγωνισμού και θα συγκεντρώσουν την ψηλότερη βαθμολογία με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης (βλ. Παρ. Β’ Αξιολόγηση Προσφορών).

 

 1. Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το αντικείμενο του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον αρμόδιο λειτουργό του Δήμου κ. Χαράλαμπο Κυριάκου, τηλ. 99414987.

 

 

Β΄ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών οικοδόμου για τον εξωραϊσμό τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας υποστατικών στη δημαρχούμενη περιοχή στο πλαίσιο οικοδομικών εργασιών που διεξάγονται από τον Δήμο Πάφου και την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου.

 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία και δύνανται να εργαστούν σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών νομοθεσιών.

 

 1. Ο διαγωνισμός αφορά  τη διενέργεια οικοδομικών εργασιών με τούβλα και πέτρα, τοποθέτηση δαπέδων, σοβατίσματα  και άλλες συναφείς εργασίες οικοδομικής φύσης. Οι πιο πάνω εργασίες θα εκτελούνται σε διάφορους χώρους διεξαγωγής εργασιών του Δήμου. Για το αντικείμενο  θα γίνει επιλογή δύο ατόμων οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια-προϋποθέσεις του διαγωνισμού

 

 1. Η εκτέλεση των εργασιών εκτιμάται να διαρκέσει τρεις μήνες (494 ώρες απασχόλησης για τον προσφοροδότη που θα επιλεγεί με δυνατότητα ανανέωσης ακόμη 3 μήνες.  Κατά το εν λόγω διάστημα κατά το οποίο οι επιτυχόντες προσφοροδότες θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι για παροχή υπηρεσιών σε χρόνο και χώρο (εντός της δημαρχούμενης περιοχής) που θα καθορίζει ο Δήμος. Η ημερήσια παροχή υπηρεσιών θα είναι της τάξης των 8 ωρών μεταξύ των ωρών 6.00 π.μ. – 15.00 μ.μ. Ο καθορισμός του χρόνου παροχής υπηρεσιών επαφίεται αποκλειστικά στον Δήμο.

 

 1. Κατά το διάστημα υλοποίησης της σύμβασης, ο επιτυχών  προσφοροδότης θα παρέχει υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες του Δήμου σε ειδικά συνεργεία αποτελούμενα από προσωπικό του Δήμου και της Επαρχιακής Διοίκησης. Το αντικείμενο των εργασιών που θα διεξάγονται θα καθορίζεται από τον Δήμο με βάση το πρόγραμμα και την πρόοδο των εργασιών που θα εκτελούνται.

 

 1. Αρμόδιος λειτουργός του Δήμου θα εποπτεύει την ποιότητα και την ποσότητα των εργασιών που θα εκτελούνται.

 

 1. Ο προσφοροδότης που θα επιλεγεί υποχρεούται να φέρει με δικά του  έξοδα και ευθύνη στολή εργασίας και να χρησιμοποιεί  όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας (ειδικότερα υποδήματα ασφαλείας) που αφορούν συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία περί ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

 

 1. Η παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού (εργαλεία κ.α.) που θα χρησιμοποιείται καθώς και η συντήρηση/φύλαξή του θα αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του παροχέα υπηρεσιών.

 

 1. Ο Δήμος Πάφου δύναται να ζητήσει από τον παροχέα αποζημιώσεις για τυχόν πρόκληση ζημιών σε περίπτωση που κρίνει απαραίτητο στο πλαίσιο διασφάλισης των συμφερόντων του.

 

 1. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη συνεργασία με τον επιτυχόντα προσφοροδότη σε οποιονδήποτε στάδιο υλοποίησης της σύμβασης και για οποιονδήποτε λόγο κρίνει σκόπιμο.

 

 1. Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται στην τιμή των €11 ανά ώρα πλέον Φ.Π.Α. όπου εφαρμόζεται. Ο επιτυχών προσφοροδότης θα εκδίδει τιμολόγιο σε εβδομαδιαία βάση το οποίο θα προσκομίζει σε αρμόδιο λειτουργό του Δήμου που θα του υποδειχθεί.

 

 1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό που να επιτρέπει την επαρκή και ευχερή επικοινωνία. Η διαπίστωση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας θα αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης και θα αξιολογηθεί σε κατ’ ιδίαν συνάντηση των ενδιαφερομένων με Επιτροπή Αξιολόγησης που θα οριστεί για σκοπούς αξιολόγησης των προσφορών.

 

 1. Ο επιτυχών προσφοροδότης θα πρέπει να εγγραφεί στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως αυτοεργοδοτούμενος, στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων για την δραστηριότητα που εξασκεί και στην Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας εάν και εφόσον εφαρμόζεται. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που ο επιτυχών  προσφοροδότης είναι ευρωπαίος πολίτης ή μέλος οικογένειας ευρωπαίου πολίτη θα πρέπει να παρουσιάσει βεβαίωση εγγραφής /δελτίο διαμονής από την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.

 

 1. Για τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ.(Β’14) θα πρέπει να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά/ βεβαιώσεις κατά την έναρξη της εργασίας τους.

 

 1. Οι προσφορές θα πρέπει να συνταχθούν και να υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα.

 

 1. Κάθε προσφορά θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται τα πιο κάτω έγγραφα:

 

(α) ιδιόχειρη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος

(β) αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

 

 1. Ο προσφοροδότης που θα επιλεγεί θα κληθεί να υπογράψει  σχετικό συμφωνητικό έγγραφο. Η υπογραφή του συμβολαίου καθώς και η προσκόμιση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παρ. (Β’14) θα πρέπει να γίνει εντός δύο ημερών από την ημέρα που θα ειδοποιηθούν από το Δήμο.

 

 1. Προσφορές οι οποίες θα υποβληθούν εκπρόθεσμα, δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή δεν θα πληρούν όλους τους όρους που καθορίζονται στο παρόν έγγραφο, θα απορριφθούν.

 

 

Γ΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

 1. Η αξιολόγηση των προσφορών που θα κριθούν αποδεκτές ότι πληρούν τους όρους του διαγωνισμού θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης για τους δύο τομείς εργασιών (οικοδομικές εργασίες και εργασίες ελαιοχρωματισμού) στη βάση των εξής κριτηρίων:

 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης

 

 

Μονάδες

(0-100)

 

 

Επικοινωνία

Η αξιολόγηση του εν λόγω κριτηρίου θα γίνει κατά τη διάρκεια διεξαγωγής συνέντευξης

 

 

0-10

Ακαδημαϊκά προσόντα

Aπολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής Μέσης Τεχνικής ή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε συναφή κλάδο

 

0-15

 

Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης

Η αξιολόγηση του εν λόγω κριτηρίου θα γίνει κατά τη διάρκεια διεξαγωγής συνέντευξης και με την προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών είτε από τις Κ.Α. είτε από προηγούμενους εργοδότες.

 

 

0-45

 

Γνώση του αντικειμένου του διαγωνισμού

Η αξιολόγηση του εν λόγω κριτηρίου θα γίνει κατά τη διάρκεια επιτόπιου πρακτικού ελέγχου

 

 

0-30

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 

 

0-100

 

 

 1. Η βαθμολόγηση των κριτηρίων ανέρχεται συνολικά στις 100 μονάδες.

 

 1. Η βαθμολογία σε κάθε επί μέρους κριτήριο για τον κάθε προσφοροδότη του οποίου η προσφορά έχει κριθεί ως αποδεκτή προκύπτει από τον μέσο όρο βαθμολόγησης των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

 

 1. Το άθροισμα της βαθμολόγησης όλων των επί μέρους κριτηρίων (συνολική βαθμολογία) για τον κάθε ένα προσφοροδότη αποτελεί τον τελικό βαθμό της αξιολόγησης.

 

 1. Θα καταρτιστεί πίνακας στον οποίο θα περιλαμβάνονται όλοι οι προσφοροδότες των οποίων η προσφορά κρίθηκε ως αποδεκτή και αξιολογήθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στην παρ. Γ’1.

 

 1. Η ανάθεση του διαγωνισμού θα γίνει στους προσφοροδότες που θα συγκεντρώσουν τον υψηλότερο τελικό βαθμό αξιολόγησης (συνολική βαθμολογία).

 

 1. Ο πίνακας θα έχει ισχύ τριών μηνών. Κατά το διάστημα αυτό και σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η σύμβαση με οποιονδήποτε/οποιουσδήποτε από τους επιτυχόντες προσφοροδότες, ο Δήμος θα διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης της προσφοράς σε άλλο προσφοροδότη διατηρώντας ως σειρά προτεραιότητας/επιλογής τον προσφοροδότη με τον υψηλότερο τελικό βαθμό αξιολόγησης. 

 

 

Πάφος, Ιούλης 2018

 

 

ΔΟΒ/ΠΡ05/2018

 

Newsletter Signup

* indicates required