Υποτροφίες Ιδιωτικών Πανεπιστημίων μέσω του Δήμου Πάφου

20/07/2018

Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για τη χορήγηση υποτροφιών  για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα από ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Συγκεκριμένα θα δοθούν οι παρακάτω υποτροφίες:

 

Frederic University

 

Προπτυχιακά προγράμματα

-Δύο ολικές υποτροφίες διδάκτρων για μαθητές/μαθήτριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19-20.

-Τέσσερεις υποτροφίες ύψους 50% των διδάκτρων για μαθητές/τριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου 18-18.99

-Οκτώ υποτροφίες ύψους 10 – 20% των διδάκτρων για μαθητές/τριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου 17-17.99

Μεταπτυχιακά προγράμματα

-Υποτροφίες μέχρι 75% των διδάκτρων ανάλογα με το βαθμό του πτυχίου

-Αθλητικές υποτροφίες, ανάλογα με το επίπεδο του αθλητή/τριας και της προσφοράς του στις αθλητικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Frederic.

Υποτροφίες βάση οικονομικών κριτηρίων

-Μία υποτροφία ύψους 20% των διδάκτρων

-Δύο υποτροφίες ύψους 10% των διδάκτρων

Οι υποτροφίες αφορούν το 1ο ακαδημαϊκό έτος σπουδών.

 

Kes College

 

Τρείς (3) υποτροφίες για το 25% των διδάκτρων για όλα τα προγράμματα σπουδών με τα εξής κριτήρια:

-Οικονομική κατάσταση της οικογένειας (άνεργοι γονείς ή χαμηλό εισόδημα ή πολύτεκνη/μονογονεϊκή οικογένεια)

-Γενικό βαθμό απολυτηρίου 15.00 και άνω

Οι υποτροφίες αφορούν όλα τα χρόνια σπουδών.

 

European University

 

Προπτυχιακά προγράμματα

-Υποτροφίες για το 75% των διδάκτρων για μαθητές/τριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19 και άνω

-Υποτροφίες για το 50% των διδάκτρων για μαθητές/τριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου 18 και άνω

-Υποτροφίες για το 25%των διδάκτρων για μαθητές/τριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου 17 και άνω

-Αθλητικές υποτροφίες μέχρι 25% των διδάκτρων σε όσους συμμετάσχουν σε αθλητική ομάδα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου.

 

Υποτροφίες βάση οικονομικών κριτηρίων

-Υποτροφίες ύφους 15% των διδάκτρων σε φοιτητές με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα.

 

Οι υποτροφίες αφορούν το 1ο ακαδημαϊκό έτος σπουδών.

 

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

 

-Υποτροφίες για το 75% των διδάκτρων για μαθητές/τριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19 και άνω

-Υποτροφίες για το 50% των διδάκτρων για μαθητές/τριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου 18-18.99

-Υποτροφίες για το 25% των διδάκτρων για μαθητές/τριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου 17 – 17.99

-Υποτροφίες ύψους 15% για μαθητές /τριες πολύτεκνων οικογενειών (θα εξετάζονται ξεχωριστά από το Πανεπιστήμιο).

-Αθλητικές υποτροφίες μέχρι 40% σε μαθητές/τριες που θα συμμετάσχουν σε αθλητική ομάδα του Πανεπιστημίου.

Οι υποτροφίες αφορούν το 1ο ακαδημαϊκό έτος σπουδών.

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση των  υποτροφιών έχουν άτομα που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 

(1)  Να είναι δημότες της Πάφου και να  διαμένουν μόνιμα στη δημαρχούμενη περιοχή της.

(2)  Να κατέχουν την Κυπριακή Υπηκοότητα ή/και να  είναι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με  

       την  προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια τριών ετών πριν από την έναρξη των σπουδών τους διέμεναν στην   

       Κύπρο   για συνεχή περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών.

(3)  Υποψήφιοι φοιτητές που δεν είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής  Ένωσης με την

      προϋπόθεση ότι: (α) ο ένας εκ των δύο γονέων τους είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους της

      Ευρωπαϊκής Ένωσης που εργάζεται και διαμένει μόνιμα στην Πάφο, (β) κατοικούν μόνιμα στην Πάφο και

      έχουν αποφοιτήσει από Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης στην Κύπρο

(4) Για τις υποτροφίες που δίδονται με οικονομικά κριτήρια, το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα των γονέων τους  να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των €30.000

       (να παρουσιαστεί η τελευταία φορολογική δήλωση).

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από περιεκτικό βιογραφικό σημείωμα και ειδικό έντυπο το οποίο θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Πάφου,  σε κλειστό φάκελο και στην ακόλουθη διεύθυνση, μέχρι την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018.

 

Δήμος Πάφου

Τ.Θ. 60032

8100 Πάφος

 

Στο φάκελο να αναγράφεται η ένδειξη "Αίτηση για υποτροφίες Δήμου Πάφου". Αιτήσεις οι οποίες θα παραληφθούν εκπρόθεσμα ή δεν θα πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην αρμόδια Λειτουργό του Δήμου κ. Αντρη Χριστοδουλίδου - Τσαρτσάλη, τηλ. 26822854.

 

 

 

Newsletter Signup

* indicates required