ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡ. ΣΔ 125/2017 ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΡΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥ 2018

22/12/2017

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡ. ΣΔ 125/2017 ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΤΟΥ ΑΡΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥ 2018

 

Α΄ ΓΕΝΙΚΑ

 

1.      Ο Δήμος Πάφου δέχεται προτάσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την κατασκευή Άρματος του Βασιλιά Καρνάβαλου, σε σχέση με τις εκδηλώσεις του «Παφίτικου Καρναβαλιού» 2018.

 

2.      Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν σε κλειστούς φακέλους και να τοποθετηθούν στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου (είσοδος Δημοτικού Μεγάρου), μέχρι την Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018 και  ώρα  12.00 μ..

Στους φακέλους να αναγράφεται η φράση "Δήλωση Ενδιαφέροντος για την Κατασκευή Άρματος του Βασιλιά Καρνάβαλου". Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους σε 2 (δύο) ξεχωριστούς φακέλους: (1) Τεχνική Προσφορά, (2) Οικονομική Προσφορά.

 

 

Β΄ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

1.      Ο Δήμος Πάφου, προσκαλεί άτομα ή  εταιρείες, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στον χώρο του θεάματος και της τέχνης να υποβάλουν πρωτότυπες (να μην έχουν παρουσιαστεί ξανά) προτάσεις – σχέδιο / σχέδια για την κατασκευή Άρματος Βασιλιά Καρνάβαλου με διαστάσεις: Ύψος 4.50 μέτρα. Η κατασκευή θα τοποθετηθεί σε πλατφόρμα με μήκος 4.90 μέτρα, πλάτος 2.50 μέτρα και ύψος 0.90 μέτρα. Θεματική προτάσεων: «Ρίο».

 

2.      Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν προτάσεις που να αφορούν τον σχεδιασμό και την κατασκευή του Άρματος.

 

3.      Στην κάθε πρόταση θα πρέπει να δοθούν πλήρη στοιχεία αναφορικά με την καλλιτεχνική πρόταση / σχέδιο. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι σαφείς και συγκεκριμένες, χωρίς υποθετικά σημεία είτε αδιευκρίνιστα στοιχεία, τόσο όσον αφορά το καλλιτεχνικό όσο και το οικονομικό μέρος.

 

4.      Οι προτάσεις να περιλαμβάνουν σχέδια της συγκεκριμένης κατασκευής και περιγραφή υλικών, καθώς και περιγραφή της ιδέας σχετικά με το θέμα, όπως επίσης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά/προδιαγραφές της κατασκευής (π.χ. διαστάσεις, ηχητική εγκατάσταση κ.λπ.).

 

5.      Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει / διαπραγματευτεί με τον ανάδοχο το χρονοδιάγραμμα και τις προδιαγραφές των ανωτέρω ενεργειών πριν την οριστικοποίησή τους και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 

6.      Οι προτάσεις να περιλαμβάνουν και βιογραφικό σημείωμα του κατασκευαστή, στα Ελληνικά.

 

7.      Η υποβολή όλων των στοιχείων που αφορούν την καλλιτεχνική πρόταση / προτάσεις είναι απαραίτητη για την εξέταση της πρότασης.

 

8.      Η υποβολή πρότασης δεν εγγυάται την ένταξή της στον προγραμματισμό του Δήμου Πάφου.

 

9.      Σημειώνεται ότι όσες προτάσεις δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένες ή όσων προτάσεων τα στοιχεία που αναφέρονται είναι ελλιπή, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και δεν θα εξετάζονται.

 

Γ΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

 

 1.   Τα κριτήρια επιλογής των προτάσεων εφόσον πληρούν τους όρους του παρόντος διαγωνισμού είναι τα ακόλουθα:

 

Ποσοστό αξιολόγησης

             α)   Οικονομική πτυχή. 30%         

              β)   Σχεδιασμός (καλλιτεχνική έμπνευση και πρωτοτυπία), πείρα στο σχεδιασμό και εκτέλεση συναφών κατασκευών,    υλικά – μέθοδος κατασκευής. 70%

 

 2.   Ο Δήμος κατά την αξιολόγηση των προτάσεων διατηρεί το δικαίωμα όπως διαπραγματευτεί αλλαγή των ποσών που δηλώνονται.

 

3.    Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβαίνει σε αναλυτική αιτιολόγηση του σκεπτικού των επιλογών του αναφορικά με τις προτάσεις που απορρίπτονται.

 

4.    Δεν θα γίνεται δεκτή οποιαδήποτε αναθεώρηση από μέρους του αιτητή των ποσών που δηλώνονται στην πρόταση μετά την υποβολή της στον Δήμο.

 

      

      Διαδικασία αξιολόγησης

1. Για τη βαθμολόγηση της οικονομικής πτυχής των προσφορών που θα κριθούν αποδεκτές, υπολογίζεται το συγκριτικό κόστος κάθε προσφοράς ως εξής:

 

K =    Οικονομική προσφορά μειοδότη  Χ 100

           Αξιολογούμενη οικονομική προσφορά

 

Ως Οικονομική Προσφορά ορίζεται το συνολικό ποσό έναντι του οποίου ο προσφέρων προτίθεται να υλοποιήσει τη σύμβαση, μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ως Οικονομική Προσφορά Μειοδότη ορίζεται η προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή.

 

2. Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, θα γίνει η οριστική κατάταξη των προσφορών κατά φθίνουσα σειρά της προσφερόμενης τιμής

 

                                                                                Λ = Τ Χ 60%  + Κ  Χ 40%

               

όπου : Τ = ο βαθμός της αξιολόγησης της τεχνικής πτυχής

           Κ = το συγκριτικό κόστος της Οικονομικής Προσφοράς

 

3.  Ο Διαγωνισμός  θα κατακυρωθεί στον προσφοροδότη με τη ψηλότερη Λ.

 

 

Δ΄ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

1.    Ο Δήμος θα καλύψει το κόστος της εκτελεσθείσας εργασίας (σχεδιασμός και κατασκευή άρματος)  εφόσον επιλεγεί, και το ποσό θα καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της εργασίας κατασκευής και μεταφοράς στο Εργαστήριο του Δήμου.

 

2.    Η κατασκευή και ο εξοπλισμός της αποτελούν ιδιοκτησία του Δήμου Πάφου.

 

3.    Οι προτάσεις θα πρέπει να συνταχθούν και να υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα.

 

4.    Ο επιτυχών του διαγωνισμού θα πρέπει να παραδώσει στον Δήμο Πάφου, το Άρμα του Βασιλιά Καρνάβαλου, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ..

 

5.    Όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που διατυπώνονται στις προηγούμενες παραγράφους είναι ουσιώδεις και προτάσεις οι οποίες δεν θα τους / τις πληρούν θα απορριφθούν. Το ίδιο ισχύει και για τις προτάσεις οι οποίες θα υποβληθούν εκπρόθεσμα.

 

6.    Ο αιτητής έχει ευθύνη για οποιαδήποτε άδεια ή έγκριση από οποιαδήποτε Κυβερνητική, Τοπική ή άλλη Αρχή αναφορικά με τις άδειες εργασίας των συμμετεχόντων στην όλη διαδικασία.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Πολιτιστική Υπηρεσία του Δήμου Πάφου στο τηλ. 26932014 ή στην ηλεκτρ. διευθ. cultural.service@pafos.org.cy

 

             22 Δεκεμβρίου 2017

Newsletter Signup

* indicates required