ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΕΣΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ

14/10/2017

Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από προσοντούχους μουσικούς για να αναλάβουν τη θέση του μαέστρου της Παιδικής Χορωδίας του Δήμου Πάφου.

 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου Πάφου, μέχρι την Παρασκευή 27.10.2017 και ώρα 12.00. Καμία αίτηση θα γίνεται αποδεκτή μετά τον προαναφερόμενο χρόνο υποβολής ή που δεν πληροί τους όρους και τις προδιαγραφές που θέτει ο Δήμος.

 

 

Στοιχεία Διαγωνισμού

 

1.       Αντικείμενο της Πρόσκλησης Δήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η επιλογή Μαέστρου για την Παιδική Χορωδία του Δήμου Πάφου.

2.       Αναθέτουσα Αρχή της Σύμβασης είναι ο Δήμος Πάφου.

3.       Ο Δήμος Πάφου θα επιλέξει τον ενδιαφερόμενο που έχει συγκεντρώσει την πιο ψηλή βαθμολογία / μοριοδότηση με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων σε κατάλογο που θα δημιουργηθεί μετά από την αξιολόγηση της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των κριτηρίων.

4.       Αρμόδιο πρόσωπο της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Λειτουργός Πολιτιστικών και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Πάφου, Ερμίνα Μάη στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινήσεις, στο τηλ. 26 932 014 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση cultural.service@pafos.org.cy.

5.       Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν κατάλληλα συμπληρωμένη την «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Μαέστρου Παιδικής Χορωδίας Δήμου Πάφου» (σελ. 7 έως 10), μαζί με τα αντίγραφα όλων των σχετικών πιστοποιητικών.

 

Καθήκοντα και Υποχρεώσεις Μαέστρου

 

Ο Μαέστρος έχει ευθύνη:

·        Να διδάσκει, να καθοδηγεί και να χρησιμοποιεί σύγχρονες και ποικίλες μεθόδους διδασκαλίας,  έτσι ώστε όλοι οι μαθητές/τριες να αναπτύξουν υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες.

·        Να συμπληρώνει τη διδακτέα ύλη στο ημερήσιο φύλλο παρουσιών.

·        Να παρακολουθεί τις απουσίες των μαθητών/τριών του.

·        Να προετοιμάζει και να παρουσιάζει τη Χορωδία σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Δήμου.

·        Να προσφέρει συνοδεία οργάνου στους μαθητές/τριες του εάν και όπου χρειάζεται.

·        Να βοηθά στη συμμόρφωση των μαθητών, καθώς και στη διατήρηση του επιθυμητού κλίματος μέσα στο οποίο πρέπει να λειτουργεί η Χορωδία.

·        Να αναπληρώνει τα μαθήματα που χάνει όταν απουσιάζει δικαιολογημένα.

·        Να έχει καλή συμπεριφορά και καλές σχέσεις με τους μαθητές/τριες, τους αρμόδιους του Δήμου Πάφου και τους γονείς.

·        Να συμβάλλει με τις εισηγήσεις του στη βελτίωση της Χορωδίας  

και

·        Να δίδει την καλύτερη δυνατή εικόνα της Χορωδίας προς τα έξω.

Σημειώσεις:

 

·        Κατά το διάστημα υλοποίησης της σύμβασης αρμόδιος λειτουργός του Δήμου θα εποπτεύει την εκτέλεση της σύμβασης. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη συνεργασία σε οποιονδήποτε στάδιο υλοποίησης της σύμβασης κρίνει ότι δεν υλοποιούνται οι συμβαστικές υποχρεώσεις του Maέστρου.

 

·        Ο Μαέστρος θα πρέπει να εγγραφεί στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως αυτοεργοδοτούμενοι, στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων για την δραστηριότητα που θα εξασκεί και στην Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας εάν και εφόσον εφαρμόζεται. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ευρωπαίος πολίτης ή μέλη οικογένειας ευρωπαίου πολίτη θα πρέπει να παρουσιάσουν βεβαίωση εγγραφής /δελτίο διαμονής από την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. Όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Γραφείο Προσφορών του Δήμου πριν την έναρξη υλοποίησης της Σύμβασης.

 

Τόπος Εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης

 

Τόπος εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης είναι η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και κυρίως ο Δήμος Πάφου. Τα μαθήματα της χορωδίας θα παραδίδονται σε Αίθουσα Εκπαιδευτηρίου, εντός των δημοτικών ορίων Πάφου, η οποία θα επιλεγεί με ευθύνη του Ανάδοχου.

 

Φύση - Έναρξη - Διάρκεια Εκτέλεσης

 

Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών από τον μαέστρο προς τον Δήμο Πάφου σε καμία περίπτωση αποτελεί ή δημιουργεί σύμβαση ή σχέση εργοδότησης μεταξύ του Δήμου και του μαέστρου ούτε με οποιοδήποτε τρόπο δημιουργεί άμεσα και/ή έμμεσα σχέση εργοδότη – εργοδοτούμενου.

 

Η διάρκεια εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται σε χρονικό διάστημα δύο ετών. Η Σύμβαση μπορεί να τύχει ανανέωσης, εφόσον και τα δύο μέρη συναινούν, για επιπλέον ένα χρόνο. Νοείται ότι, αναλόγως των αναγκών που θα προκύψουν, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμά της να διαφοροποιήσει τη διάρκεια του συμβολαίου χωρίς αυτό να ξεπερνά τα τρία έτη. Ο Μαέστρος θα έχει το δικαίωμα εκ νέου υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε μελλοντική πρόσκληση.

 

Αμοιβή Μαέστρου

 

Οι παρασχεθείσες υπηρεσίες του μαέστρου ανά μάθημα (διάρκεια μίας ώρας) θα  αγοράζονται με το ποσό των €50. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και τα παντός είδος έξοδα και δαπάνες σε σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης που του ανατίθεται (π.χ. οδοιπορικά), καθώς και οι κάθε είδους κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση, που προβλέπονται από την Κυπριακή Νομοθεσία.

 

Ο αριθμός των μαθημάτων δεν θα υπερβαίνει τα 5 μαθήματα τον μήνα. Κάθε μάθημα θα συμπληρώνεται στο Φύλλο Παρουσίας / Παροχής Μαθημάτων το οποίο θα υπογράφεται από τον Ανάδοχο κάθε μήνα και θα υποβάλλεται στο Δήμο (Π.Υ.) μαζί με τιμολόγιο για έλεγχο.

 

Νοείται ότι σε περίπτωση που λόγω εκδηλώσεων του Δήμου, θα υπάρξει ανάγκη για πρόσθετα μαθήματα που θα αφορούν δοκιμές (πρόβες), τα εν λόγω μαθήματα δεν θα περιλαμβάνονται στον μέγιστο αριθμό μαθημάτων του μήνα.

 

Ο μαέστρος θα λαμβάνει, επίσης, το ποσό των €50 για κάθε δημόσια εμφάνιση της χορωδίας. Οι δημόσιες εμφανίσεις της χορωδίας υπολογίζονται σε 5 έως 7 ετησίως.

 

Νοείται ότι ο μαέστρος αναλαμβάνει προσωπική υποχρέωση συμμόρφωσής του με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας που αφορούν την οποιαδήποτε υποχρέωσή του για καταβολή εισφοράς Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ο Δήμος σε καμία περίπτωση θα ευθύνεται για τις πράξεις ή παραλείψεις του που τυχόν να παραβιάζουν άμεσα ή έμμεσα τη σχετική, επί του ζητήματος αυτού Νομοθεσία.

 

 

Κριτήριο Ανάθεσης

 

Ο Δήμος Πάφου θα επιλέξει τον ενδιαφερόμενο που έχει συγκεντρώσει την πιο ψηλή βαθμολογία / μοριοδότηση με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων σε κατάλογο που θα δημιουργηθεί μετά από την αξιολόγηση της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

 

Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

 

1.     Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν άτομα που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα (βλ. σελ. 7 - 9).

 

2.    Άτομα που εργοδοτούνται στη δημόσια υπηρεσία ή δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία θα πρέπει να εξασφαλίσουν άδεια για ιδιωτική απασχόληση σύμφωνα με το άρθρο 65 (2) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων ή το άρθρο 54 (2) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων αντίστοιχα.

 

3.    Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση άτομα που έχουν συνταξιοδοτηθεί.

 

 

Χρόνος και Τόπος Υποβολής

 

1.       Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την Εκδήλωση Ενδιαφέροντός τους, το αργότερο μέχρι τις 27.10.2017 και ώρα 12.00μ. Καμία αίτηση θα γίνεται αποδεκτή, μετά τον προαναφερόμενο χρόνο υποβολής ή που δεν είναι δεόντως συμπληρωμένη.

 

2.       Νοείται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν κατάλληλα συμπληρωμένη την «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Μαέστρου Παιδικής Χορωδίας Δήμου Πάφου», μαζί με τα αντίγραφα όλων των σχετικών πιστοποιητικών.

 

3.       Η Δήλωση Ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθεί στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου Πάφου (Είσοδος Δημοτικού Μεγάρου).

 

4.       Στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται: «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Μαέστρου Παιδικής Χορωδίας Δήμου Πάφου».

 

 

Γλώσσα Σύνταξης της Αίτησης

 

Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για να γίνει αποδεκτή πρέπει να έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

 

 

Αξιολόγηση της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

1.       Οι Δηλώσεις Ενδιαφέροντος που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, συνοδεύονται και τεκμηριώνoνται από όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά και πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παρόν έγγραφο θα γίνουν αποδεκτές και θα αξιολογηθούν από Τριμελή Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό.

 

2.       Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αποτελείται από άτομα που έχουν εκτενή τριβή  με το αντικείμενο της Σύμβασης.

 

3.       Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα προβεί σε βαθμολόγηση των  κριτηρίων αξιολόγησης των αποδεκτών Δηλώσεων Ενδιαφέροντος σύμφωνα με τα πιο κάτω κριτήρια αξιολόγησης:

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Mονάδες

Πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου στη Διεύθυνση Χορωδίας ή πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου με ειδίκευση στη Διεύθυνση Χορωδίας

20

Μαθήματα πτυχιακού επιπέδου σχετικά με τη Διεύθυνση Χορωδίας, για όσους δεν έχουν πτυχίο ή πτυχίο με ειδίκευση στη Διεύθυνση Χορωδίας

(2 μόρια για κάθε μάθημα μέγιστος αριθμός 10)

0-10

Μεταπτυχιακός τίτλος στη Διεύθυνση Χορωδίας

15

Μεταπτυχιακός τίτλος σχετικός με το αντικείμενο της Μουσικής

2

 

Διδακτορικός τίτλος στη Διεύθυνση Χορωδίας

20

Διδακτορικός τίτλος,  σχετικός με το αντικείμενο της Μουσικής

3

Ακρόαση (ανάληψη μικροδιδασκαλίας και διεύθυνση μουσικού συνόλου)

 

0-10

 

Εκπαιδευτική υπηρεσία ως μουσικός σε Δημόσια/Ιδιωτικά Σχολεία, Πανεπιστήμια, Μουσικά Σχολεία: για κάθε συμπληρωμένο σχολικό έτος εκπαιδευτικής υπηρεσίας δίνονται 2 μόρια (μέγιστος αριθμός 10). Τα παράλληλα χρονικά διαστήματα συντρέχουν.

0-10

Καριέρα

  • Συναυλίες στο εξωτερικό ως Μαέστρος Χορωδίας (2 μόρια για κάθε συναυλία, μέχρι 4 συναυλίες)
  • Συναυλίες στην Κύπρο ως Μαέστρος Χορωδίας (2 μόρια για κάθε συναυλία, μέχρι 4 συναυλίες)

 

0- 10

 

0-5

0-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημειώσεις:

·         Το/α πτυχίο/α των ενδιαφερομένων θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένα από το ΚΥΣΑΤΣ για να υπόκεινται σε μοριοδότητηση.

 

·         Όλα τα έντυπα που υποβάλλονται θα πρέπει είτε να είναι πρωτότυπα, είτε να έχουν πιστοποιηθεί από κοινοτάρχη ή πιστοποιών υπάλληλο. Όλα τα έντυπα που δεν θα είναι πρωτότυπα ή δεν έχουν πιστοποιηθεί, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και δεν θα πιστώνονται οι ανάλογες μονάδες.

 

4.       Μετά την ολοκλήρωση της κατανομής των μονάδων στα κριτήρια αξιολόγησης για κάθε υποψήφιο, θα γίνει κατάταξη των υποψηφίων σε πίνακα με βάση τη βαθμολόγηση που έχουν λάβει. Ο σχετικός κατάλογος θα περιλαμβάνει την ταυτότητα των επιτυχόντων και τη σειρά κατάταξής τους.

 

5.       Ο Δήμος Πάφου θα επιλέξει τον ενδιαφερόμενο που έχει συγκεντρώσει την πιο ψηλή βαθμολογία / μοριοδότηση στα κριτήρια αξιολόγησης.

 

6.       Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι ενδιαφερόμενοι, κατά το στάδιο αξιολόγησης και βαθμολόγησης της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ισοβαθμούν τότε η επιλογή του Αναδόχου από την Αναθετούσα Αρχή θα γίνει με τη διαδικασία της κλήρωσης, στην παρουσία των ενδιαφερομένων.

 

 

 

Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων

 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώσει εγγράφως τους ενδιαφερόμενους για τα αποτελέσματα της διαδικασίας.

 

 

Ακύρωση Διαδικασίας

 

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το Διαγωνισμό ή να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. Εάν για οποιοδήποτε λόγο ματαιωθεί η διαδικασία, η Αναθέτουσα Αρχή θα γνωστοποιήσει εγγράφως τους λόγους για τους οποίος αποφασίσθηκε τούτο.

 

 

Καταρτισμός και Υπογραφή Συμφωνίας

 

Ο επιτυχών ενδιαφερόμενος που θα επιλεγεί θα κληθεί να υπογράψει σχετικό συμφωνητικό έγγραφο και είναι υποχρεωμένος να προσέλθει, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην Επιστολή Αποδοχής, για την υπογραφή σχετικής συμφωνίας. Αν παρέλθει η παραπάνω προθεσμία και ο ενδιαφερόμενος δεν προσέλθει για την υπογραφή της συμφωνίας, τότε αυτός χάνει το δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή.

 

Σε τέτοια περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να εξετάσει θέμα ανάθεσης της σύμβασης στον πρώτο επιλαχόντα.

 

 


 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 ΜΑΕΣΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ

 

Προσωπικά Στοιχεία Ενδιαφερομένου

 

Επώνυμο …………………………………………………………………. Όνομα ……………………………………………………………

 

Τηλ. Οικίας ……………………………………………………………… Τηλ. Κινητό ……………………………………………………

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση …………………………………………………………………………………………………………………….

 

Αρ. Ταυτότητας ……………………………………………………….. Α.Κ.Α. …………………………………………………………..

 

Διεύθυνση (πλήρης) …………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Παρούσα Εργασία …………………………………………………………………. Τηλ. Εργασίας …………………………………

 

 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

(να επισυναφθούν πιστοποιημένα αντίγραφα όλων των τίτλων σπουδών / αποδεικτικών που θα δηλωθούν, μαζί με τις αναλυτικές καταστάσεις των μαθημάτων)

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο / Δίπλωμα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα / Οργανισμός

Από – Μέχρι

Αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου στη Διεύθυνση Χορωδίας

 

 

 

 

Μεταπτυχιακός τίτλος στη Διεύθυνση Χορωδίας

 

 

 

 

Μεταπτυχιακός τίτλος σχετικός με το αντικείμενο της Μουσικής

 

 

 

 

Διδακτορικός τίτλος στη Διεύθυνση Χορωδίας

 

 

 

Διδακτορικός τίτλος σχετικός με το αντικείμενο της Μουσικής

 

 

 

 

Αντίγραφο καταλόγου και αριθμός εγγραφής στους πίνακες διοριστέων

 

 

 

 

 

 

 

Εκπαιδευτική υπηρεσία

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα / Οργανισμός

Από - Μέχρι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καριέρα

Τίτλος Συναυλίας

Ίδρυμα/Οργανισμός που οργάνωσε

Ημερομηνία

Μέχρι τέσσερις (4) συναυλίες στο εξωτερικό ως Μαέστρος Χορωδίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέχρι τέσσερις (4) συναυλίες στην Κύπρο ως Μαέστρος Χορωδίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδεικτικό  Καλής Γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας (για αλλόγλωσσους)

 

 

 

               

 

 

Κατέχω θέση Δημόσιου Υπαλλήλου (Διαγράψετε ή δηλώστε ανάλογα - Μόνιμος, Μόνιμος επί δοκιμασία, Έκτακτος, Ωρομίσθιος, Εποχικός, ή άλλο ……………………….) και θα έχω εξασφαλίσει την απαραίτητη έγκριση για ιδιωτική απασχόληση βάσει του άρθρου 65 περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων (Η σχετική έγκριση θα προσκομισθεί κατά την υπογραφή του συμβολαίου)

 

 

Παρακαλώ όπως οι αιτητές επισυνάψουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά με την αίτησή τους (εκπρόθεσμα δεν θα γίνεται αποδοχή οιουδήποτε πιστοποιητικού):

 

1.        Πιστοποιημένο Φωτοαντίγραφο του Πανεπιστημιακού Τίτλου.

2.       Πιστοποιημένη Αναλυτική Κατάσταση Βαθμολογίας Πτυχίου.

3.       Πιστοποιητικό Καλής Γνώσης της Ελληνικής (για αλλόγλωσσους).

4.       Πιστοποιημένη Πείρα στη Διδασκαλία του Θέματος, για το οποίο υποβάλλεται Αίτηση, από Αναγνωρισμένο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

5.       Πιστοποιημένη Κατάρτιση σε σχέση με τη συμμετοχή σε  συναυλίες ως μαέστρος.

6.       Άδεια Εργοδότη στην περίπτωση Δημοσίου Υπαλλήλου / Εκπαιδευτικού Λειτουργού / κ.λπ.

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

  • Οι πιο πάνω πληροφορίες είναι ακριβείς και αληθείς. Σε περίπτωση εσκεμμένης ανακρίβειας η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος μου θα απορριφθεί. Σε περίπτωση που υπογράψω σύμβαση και μετά διαπιστωθεί εσκεμμένη ανακρίβεια τότε θα διακοπεί άμεσα το συμβόλαιό μου και δεν θα μπορώ να διεκδικήσω τα δεδουλευμένα μου.
  • Έχω μελετήσει προσεκτικά και έχω κατανοήσει όλους τους όρους του παρόντος διαγωνισμού και τους οποίους αποδέχομαι.  
  • Η παρούσα Εκδήλωση Ενδιαφέροντος συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά με τα οποία τεκμηριώνεται η πρακτική μου εμπειρία, τα ακαδημαϊκά μου προσόντα κ.ο.κ. Κατανοώ ότι τυχόν ελλείψεις πιστοποιητικών του Πανεπιστημιακού Τίτλου και της πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας ή των Εντύπων 1 και 2 θα οδηγήσουν στην ΑΜΕΣΗ απόρριψη της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μου. Τυχόν ελλείψεις σε άλλα πιστοποιητικά δεν θα πιστώνονται μονάδες κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης.

 

 

Υπογραφή : _____________________________________________   Ημερομηνία:_____________

 

 

Newsletter Signup

* indicates required