ΠΑΡΑΤΑΣΗ: Διαγωνισμός (αρ. 8/2017) για τη δημιουργία και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας αδρανών υλικών σε κρατική γη

31/03/2017

1. Ο Δήμος Πάφου ζητεί προσφορές  για την υπεκμίσθωση κρατικού τεμαχίου στην Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας με σκοπό τη δημιουργία και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας  αδρανών υλικών.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα του Διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας www.eprocurement.gov.cy

3. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 9.6.2017 και ώρα 12.00.

Newsletter Signup

* indicates required