Εκπροσώπηση του Δημοτικού Συμβουλίου σε Φορείς και Όργανα