Αιτήσεις για την παραχώρηση εποχιακών αδειών άσκησης επιτηδεύματος στο Μώλο

12/04/2017

1. Ο Δήμος Πάφου δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση εποχιακών αδειών άσκησης επιτηδεύματος στο μώλο  το αργότερο μέχρι τις 24 Απριλίου 2017.

 

2. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής ο Δήμος Πάφου δεν θα δέχεται πλέον αιτήσεις.

 

3. Συναφώς, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

(α)  Με την υποβολή των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά,

(β) Απόδειξη του ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι Πάφου,

(γ)  Βεβαίωση από το γραφείο των κοινωνικών ασφαλίσεων ότι είναι εγγεγραμμένοι  ως αυτοτελώς εργοδοτούμενοι.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπο­ρούν να αποτείνονται στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, τηλ. 26822562,  99647737.